Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

„CZAS DLA STWORZENIA” to coroczny czas modlitwy i działań mających na celu ochronę stworzenia. W 1989 roku Ekumeniczny Patriarcha Dimitr I ogłosił w Kościele Prawosławnym dzień 01 września - Dniem Modlitwy o Ochronę Stworzenia. W 2001 roku został on przyjęty przez inne europejskie Kościoły Chrześcijańskie, a w 2015 roku przez papieża Franciszka dla Kościoła Rzymskokatolickiego.

Zachęcamy w tym czasie do wspólnej modlitwy za  nasz wspólny dom* 

Źródło: https://seasonofcreation.org/about/

 

Tydzień 1:  Tydzień oceanów

„Niech szumi morze i to, co je napełnia”.   Ps.96.11

Wprowadzenie:

akweny zajmujące dwie trzecie powierzchni ziemi to oceany wraz z falującymi morzami i wodnymi głębinami, wypełnione mnóstwem żyjących gatunków, których liczba nie została jeszcze odkryta.
Oceany to świat tajemnic i piękna, fascynujących głębin i spektakularnych form życia. To akweny przemierzane przez naszych przodków, aby dotrzeć do wszystkich części ziemi. A wody oceanów są ostatecznie wodami życia dla całej planety.

Modlitwa:

Dziękujemy Bogu za cudowną planetę, która daje nam schronienie, a zwłaszcza za otaczające nas wody oceanów.
Modlimy się za wszystkie te zbiorniki wodne, które są w potrzebie ……….- wymieńmy te intencje teraz…………..- i zakańczamy następującą modlitwą:
Panie Jezu Chryste naucz nas współczucia w stosunku do ziemi.
Spraw, aby nasze umysły były wrażliwe na wołanie ziemi, mórz i niebios o sprawiedliwość. Jezu Chryste spraw, aby nasza wiara była wrażliwa na wołanie Ducha w stworzeniu o pragnienie, by dokonało się nowe stworzenie.Panie Jezu uwrażliwiaj nasze serca na pieśń chwały płynącej z morza, lasu i powietrza. Chryste naucz nas, byśmy się o nie troszczyli. Amen.

*LAUDATO SI nr1 „Laudato si’, mi’ Signore - Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami».

 

Tydzień 2:  Tydzień poświęcony faunie

„…dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,…”   
Ps. 148,10

Wprowadzenie:

świat zwierzęcyobejmuje wszystkie żyjące gatunki na Ziemi; na wolności, blisko człowieka, na naszych ziemiach. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju wszystkie żywe gatunki wyłaniają się z Ziemi, która jest ich wspólną matką. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju pierwszy człowiek i wszystkie zwierzęta stworzone są z gliny i tchnienia Boga. Księga Hioba  w trzydziestym dziewiątym rozdziale mówi, że świat dzikich zwierząt jest szczególną troską Boga.

Modlitwa:

Dziękujemy Bogu za cudowne dzieło stworzenia. Świętujemy życie z wszelkimi gatunkami żywych stworzeń.
Modlimy się za wszystkie, które są w niebezpieczeństwie i potrzebie… nazwijmy je po imieniu …… - zakańczamy modlitwą;
Panie Jezu Chryste naucz nas współczucia w stosunku do Ziemi. Spraw, aby nasze umysły były wrażliwe na krzyk ziemi, mórz i niebios o sprawiedliwość, na wołaniestworzeń porzuconych i umierających. Chryste uwrażliwiaj naszą wiarę na wzdychanie niewymowne za Nowym Stworzeniem. Panie Jezu spraw, aby nasze serca były wrażliwe na pieśń chwały stworzenia. Chryste naucz nas ratować je, Amen.

 

Tydzień 3:  Tydzień poświęcony burzom

„Wzniosłeś swe komnaty nad wodami. 
Za rydwan masz obłoki, 
przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 
Jako swych posłów używasz wichry, 
jako sługi - ogień i płomienie.”      
Ps.10,.3-4

Wprowadzenie:

burze odnoszą się do dziedziny klimatu, podobnie jak wichury, błyskawice, cyklony, huragany, ulewy czy gwałtowne powodzie. Burze są elementem natury w stanie czystym, a także są zjawiskami klimatycznymi, których potrzebujemy, aby odnowić naszą planetę. Są także wydarzeniami, w których celebrujemy zmienny cykl pogody, podtrzymujący ziemię jako żywą planetę.

Modlitwa:

Dziękujemy Bogu za cudowne stworzenia. Oddajemy Mu chwałę ze wszystkimi siłami natury.
Modlimy się za te zjawiska pogodowe, które wywołują naszą troskę……. wymieńmy je ……..…. i zakańczamy modlitwą;
Panie Jezu naucz nas współczucia w stosunku do Ziemi. Spraw, abyśmy byli wrażliwi na wołanie stworzenia, krzyk wszystkich stworzeń opuszczonych  i ginących, wołanie o sprawiedliwość z powietrza, chmur i niebios. Jezu Chryste uwrażliwiaj naszą wiarę na wzdychanie niewymowne za nowym stworzeniem. Panie Jezu uwrażliwiaj nasze serca na pieśń Chwały Bożej w stworzeniach i wśród naszych bliskich. Naucz nas ratować je. Amen.

 

Tydzień 4:  Tydzień poświęcony kosmosowi

„Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach!”    Ps. 148.1

Wprowadzenie:

Kosmos wskazuje na jedność wszechświata, we wszystkich wymiarach czasu i przestrzeni, wymiarach duchowych i materialnych. Kosmos oznacza zarówno błyszczące galaktyki, które ludzie zaczęli  odkrywać, a także odległe obszary, które przekraczają naszą wyobraźnię. Ponadto istnieją obszary nieznane w głębinach każdej maleńkiej komórki, której jeszcze nie zrozumieliśmy. Całe stworzenie jest jedynym w swoim rodzaju świętym kosmosem, duchowym wszechświatem wypełnionym obecnością Boga.

Modlitwa:

Dziękujemy Bogu za cudownąplanetę, która daje nam schronienie, planetę powiązaną z siecią światów, które nazywamy kosmosem.
Modlimy się za wszystkich ludzi będących w potrzebie …… intencje …….. zakańczamy następującą modlitwą :
Panie Jezu naucz nas współczucia w stosunku do ziemi. Spraw, aby nasze umysły były wrażliwe na wołanie ziemi, mórz i niebios o sprawiedliwość. Jezu Chryste spraw, aby nasza wiara była wrażliwa na wołanie Ducha w stworzeniu o pragnienie, by dokonało się nowe stworzenie. Panie Jezu uwrażliwiaj nasze serca na pieśni Chwały Boga płynące od stworzeń w morzu, lasach i powietrzu. Naucz nas je ratować. Amen.

 

Tydzień 5:  Tydzień poświęcony zwierzętom

„Niech wszystkie stworzenia wychwalają Pana”.  Ps. 148

Wprowadzenie:

Zwierzęta należą do wszystkich żywych stworzeń, które ludzie chwalą niezależnie od tego czy są zwierzętami domowymi jak psy i koty, ptaki, gady i ryby czy też są dzikie. W miejscach, gdzie ludzie nie mogą mieć ze sobą zwierząt, mają ich fotografie, bo lubimy zwierzęta nawet zagrożone gatunki na wolności.

Modlitwa:

Boże nasz Stwórco pomóż nam kochać wszystkie stworzenia jako„młodszych braci”, wszystkie stworzenia jako współmieszkańców ziemi, wszystkie ptaki jako posłańców Chwały Bożej, wszystkie przelotnetwory jako wyraz Twojego tajemniczego planu życia i wszystkie żaby jako głos nadziei. Amen.


- Fragmenty z Księgi Psalmów – Biblia Tysiąclecia, wydanie czwarte, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań2003 (ISBN 83-7014-218-4).
- Modlitwa pochodzi z CZASU DLA STWORZENIA – 2019;  Biuro Stowarzyszenia ONZ-NGO we współpracy z Filipińskim Regionem Duchesne przygotowało tę wersję dla Zgromadzenia Sacré Coeur.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA