Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jedną z wielu misji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa jest działalność na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia. Dla sióstr Sacre Coeur pomoc wykluczonym społecznie: bezrobotnym, migrantom, uchodźcom czy osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego stanowi integralną część służby ludziom. W krajach rozwijających się takich jak np. Filipiny priorytetem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym dostępu do edukacji.

 

Pomoc podczas pandemii

Pandemia pogłębiła nierówności w społeczeństwach każdego kraju. Życie większości ludzi przeniosło się w świat wirtualny. W tym kontekście dużym mankamentem stał się nierówny dostęp do nowej technologii oraz internetu. Niektóre dzieci nie zawsze mogą uczestniczyć w lekcjach, ponieważ nie posiadają w domu wystarczającej ilości komputerów. Na rodziców spadły dodatkowe obowiązki zajmowania się przez dłuższy czas swoimi pociechami. Z kolei w krajach rozwijających się coraz trudniejszy dostęp do opieki medycznej jak i zapotrzebowanie na żywność i przedmioty codziennego użytku stały się jeszcze większym priorytetem. Dużą akcją wspierającą w tym trudnym czasie osoby potrzebujące na Filipinach było przygotowanie przez s. Lydię Collado RSCJ i zespół Fundacji Instytutu Przemieniającego Wychowania SHIFT paczek świątecznych, które zostały przesłane od rodziny Sacre-Coeur z Melbourne. Jedzenie oraz ubrania trafiły do 2000 rodzin. W akcję zaangażowały się również duże firmy tamtego regionu takie jak: Marikina Valley Chapter of the United Architects of the Philippines, Jollibee Foundation, LIBCAP Super Express Corporation.

 

Udział rodziny Sacre Coeur w sprawiedliwości społecznej

Naszą niekwestionowaną odpowiedzialnością jest, by wszystkie nasze wysiłki wychowawcze ukierunkowywać na budowanie takich relacji, w których sprawiedliwość, nie wyłączanie kogokolwiek, wolność od przemocy i harmonia będą zajmować coraz więcej miejsca.

                                                                         (Kapituła Generalna 2008)


Zaangażowanie Sióstr ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa na rzecz sprawiedliwości uzewnętrznia się w wielu ich aktywnościach.  Siostry pracują w szpitalach jako pielęgniarki i w szkołach jako nauczycielki. Wychowują dzieci i młodzież prowadząc przedszkole i szkołę podstawową Sacre Coeur w Tarnowie. Są nauczycielkami różnych przedmiotów i wychowawczyniami w szkołach publicznych.

Prowadzą również formację liderów dla młodzieży, która wspiera młodych w szukaniu Serca Boga w świecie poprzez pomoc innym i działanie na rzecz ochrony środowiska. Ważnym elementem wychowania jest także tworzenie wspólnot w akademikach w Warszawie i Poznaniu. W Fundacjach Otwarte Serce i Pasja  Życie siostry wspierają  młodzież, uzależnionych i bezrobotnych, pomagając im stanąć na własnych nogach i zapobiegając społecznemu wykluczeniu. W kilku miejscach w Polsce prowadzą psychoterapię. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie siostry Sacre Coeur pomagają w zaklimatyzowaniu się uchodźcom poprzez zajmowanie się dziećmi, pomoc rodzicom w znalezieniu pracy czy nauce języka. Dużą rolę odgrywa tutaj również wolontariat międzynarodowy, w który angażują się ludzie młodzi między 20 a 35 rokiem życia.

 

Dzień sprawiedliwości ONZ

Sprawiedliwość społeczna jest jednym z 17 celów ONZ. W tym roku władze organizacji skupiają szczególną uwagę na nowy obszar marginalizacji społecznej, którym stało się wykluczenie cyfrowe. Dlatego też 20 lutego w obchodzone święto Dnia Sprawiedliwości Społecznej podejmuje się dialog z państwami członkowskimi,  odpowiednimi instytucjami ONZ oraz innymi zainteresowanymi stronami na temat działań niezbędnych do przezwyciężenia przepaści cyfrowej, zapewnienia możliwości godnej pracy oraz ochrony praw pracowniczych i praw człowieka w nowoczesnej erze technologii cyfrowych. Tegoroczne obchody mają wspierać wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz poszukiwania rozwiązań w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, eliminacji ubóstwa, promowania pełnego zatrudnienia i godnej pracy, powszechnej ochrony socjalnej, równości płci oraz dostępu do dobrobytu społecznego i sprawiedliwości dla wszystkich. Cele ONZ są spójne z misją i posłannictwem sióstr Sacre Coeur i wszystkich członków rodziny Sacre Coeur. Dlatego też istnieje organizacja pozarządowa Najświętszego Serca Jezusa przy ONZ, której członkowie stają się głosem osób potrzebujących na arenie międzynarodowej. Siostry oraz osoby świeckie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez ONZ i starają się mieć wpływ na decyzje instytucji.

Sprawiedliwość społeczna to nieodłączny element życia człowieka. Każdy ma prawo i obowiązek bronić jej i stawać w jej obronie. Patrząc nie tylko na swoje potrzeby, ale głównie na potrzeby drugiego wsłuchujemy się w głos Serca Boga w świecie i stajemy się ambasadorami nadziei. 

Kinga Nikonowicz, wolontariuszka Sacre Coeur

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA