Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju podkreśla się bogactwo światowej kultury oraz znaczącą rolę dialogu międzykulturowego dla budowania pokojowych relacji między ludźmi i zrównoważonego rozwoju świata. We współczesnym zglobalizowanym świecie coraz częściej widzi się pomieszanie kultur w obrębie jednego kraju. Dążenie do ich ujednolicenia grozi zanikiem różnorodności oraz odebraniem jednego z ważnych elementów ludzkiej tożsamości. Osoby o odmiennych zwyczajach niż obowiązujące w danym kraju narażone są na wyobcowanie. Skutkuje to wówczas brakiem poszanowania godności człowieka.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Owa deklaracja podkreśla, że różnorodność jest źródłem kreatywności i niezbędnym elementem rozwoju społeczeństw. Dlatego tak istotnym jest ochrona praw mniejszości kulturowych oraz ochrona materialnych i niematerialnych dziedzictw kulturowych. Aby uświadomić społeczeństwu wartość wielokulturowości oraz potrzeby dialogu, podejmowane zostają inicjatywy nie tylko ze strony ONZ czy UNESCO, ale również w instytucjach lokalnych. Przykładem jest organizowany co roku projekt "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Jest on skierowany do szkół przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Głównym celem projektu jest edukacja młodzieży na temat wagi różnorodności kulturowej przez aktywizację uczniów do zbierania materiałów na dany temat, organizowanie spotkań, tworzenie treści na stronę internetową. Wszystkie działania prowadzone są co roku pod innym hasłem i mają służyć tworzeniu porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa tematyka dialogu międzykulturowego również jest bliska, gdyż ściśle wiąże się on z wychowaniem. Na aspekt ten ma wpływ nie tylko najbliższe otoczenie jak wspólnota zakonna, ludzi świeckich czy rodzina, ale również wspólnota rozumiana w szerszym kontekście jakim jest społeczeństwo danego kraju. Każdy naród posiada swoją kulturę, która determinuje pomysły i decyzje człowieka, a także kształtuje jego zachowanie. Wychowanie to towarzyszenie innym ludziom w ich rozwoju. By w pełni być towarzyszem należy wejść w świat drugiego człowieka, zanurzyć się w jego rozumienie i doświadczanie świata. Odnosi się to zarówno do osób tej samej jak i innej kultury. Siostry posłane do różnych krajów podkreślają potrzebę dialogu opartego na wzajemnym zrozumieniu z przedstawicielami odmiennych kultur. Tak oto, by służyć rdzennym mieszkańcom Kanady, siostra Sheila wchodziła w życie owej społeczności, doświadczając ich bliskiego kontaktu z naturą. W przyrodzie rdzenni mieszkańcy doświadczają obecności Boga. Dzięki temu doceniają ją, troszczą się o nią, a co więcej czują się jej częścią. Pokazuje to jak w danej kulturze czci się Boga i na jaki aspekt Boskości dane kultury zwracają uwagę. Dialog międzykulturowy ma więc niewątpliwie ogromne znaczenie na wychowanie współczesnych społeczności, gdyż uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku, a co więcej poszerza perspektywy patrzenia na świat, ludzi oraz Boga.

Kinga Nikonowicz
wolontariuszka Sacré Coeur

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA