Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Przygotowanie dalsze

W przygotowaniu medytacji może nam pomóc Ikona „ Wszyscy Święci”.

W Centrum Ikony znajduje się  Chrystus, Maryja, Aniołowie, których postacie wpisane są w okrąg, symbol pełni i doskonałości oraz święci reprezentujący niezliczony tłum.

Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj również Słowo Boże (Ap 7, 2-4. 9-14)

 

 Przygotowanie bliższe

Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.

Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga. Poproś Ducha Świętego o pragnienie świętości.  Zwróć się też znanych Ci  świętych z prośbą o wstawiennictwo.

Powoli czytaj tekst Apokalipsy zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

 

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!» A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka».  (Ap 7, 2-4. 9-14)

 

  1. Odziani są w białe szaty

Wierzymy, że nasze życie zmieni się   i przejdziemy  z życia doczesnego, poprzez śmierć biologiczną, do życia wiecznego. Wierzymy, że odnajdziemy tam tych, którzy nas poprzedzili.  

Tę przemianę autor Apokalipsy ukazuje jako zmianę szat. Białe szaty są  symbolem przebóstwienia tych,  którzy przychodzą z wielkiego ucisku oraz tych, którzy skorzystali z zaproszenia na ucztę Baranka. To kolor zmartwychwstania, nagroda, Boży dar za zwycięską walkę człowieka.

 

  1. Opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka

Opłukać szaty i oczyścić krwią oznacza uznać pokornie, że w życiu nie zawsze żyjemy przykazaniem miłości, że potrzeba nam oczyszczenia, umocnienia, siły płynącej z ofiary na  Krzyżu. Jesteśmy w drodze, stajemy się dopiero ludźmi błogosławieństw, jak mówi Apokalipsa, nowym Jeruzalem.

 

  1. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku.

Co to za ucisk? Jest to po prostu, to wszystko co stanowi nasze ludzkie życie.   

Stajemy się w pełni  ludźmi dzięki „uciskom” dnia codziennego, temu  wszystkiemu co niesie życie każdego dnia, dzięki radościom, wysiłkom, troskom i cierpieniom.  Uczymy się brać na siebie trudy, żyć nimi, by stawać się coraz bardziej ludźmi.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy zaproszeni do stawania się świętymi, do dawania nadziei, łamania pęt nienawiści i wrogości.

 

  1. Wielki tłum

Wielki tłum, którego nie można policzyć to cała ludzkość opisana czterema wyrażeniami, przywołującymi 4 strony świata, : narody, rasy, ludy i języki. Ten Wielki tłum odkupionych jest niewidzialną rzeczywistością. Ukazuje nam przyszłość ku której zmierzamy. Wszyscy Ci, którzy nas poprzedzili, świadczą o tym, że warto żyć, choć nie istnieje życie bez wysiłku i bez trudnych doświadczeń. Droga prób prowadzi do szczęścia.

 

  1. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!

Aniołowie używają  7 zwrotów  nawiązujących  do  darów jakie   otrzymujemy  od Boga, które przynoszą  owoc  na ziemi i pomnożone wracają  do Niego jako uwielbienie.

 

Modlitwa końcowa:

Jeśli chcesz,  możesz się posłużyć słowami poniższej modlitwy lub pieśnią Godzien jesteś.

Boże, spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły moją miłość ku Tobie
i wzbudziły we mnie pragnienie świętego życia i służenia Tobie w innych.

Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
   

  Przygotowała  s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA