Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 1-6).

 

W medytacji może nam pomóc ikona Trójcy Świętej, która jest źródłem jedności Kościoła.

• Wybierz dogodną pozycję i miejsce modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.

• Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego, Otwórz serce i umysł na Słowo, Które skieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć. Powoli czytaj tekst listu do Efezjan zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

 

Punkt 1

Czytane dziś fragmenty z listu św. Pawła dają nam okazję do medytacji nad Kościołem. Przyszłość Kościoła to uwielbienie Chrystusa, z którym Kościół jest nierozerwalnie złączony.
W tekście znajdują się zarówno napomnienia jak i doktryna. W czytanym fragmencie znajduje się wezwanie do jedności poprzez życie pokory, cichości, cierpliwości i pokoju, które budują jedność Kościoła.

Jakie pragnienie rodzi się we mnie poprzez to wezwanie?

 

Punkt 2

Św. Paweł wymienia siedem charakterystycznych cech, które jednoczą nas w Kościele.

• Świadomość, że stanowimy "Jedno ciało". Chrześcijanie mają być rozpoznawalni. Ich powołaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny, tak by docierała ona do wszystkich. W jaki sposób przejawia się to w moim życiu?

• Wyrażenie "Jeden Duch" odnosi się do Ducha Świętego, który mieszka w każdym z nas i łączy nas w Kościół, mimo różnorodności postaw, etapów życia, które przeżywamy i sposobu podejścia i rozumienia różnych spraw.

•Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają "jedną nadzieję", że Bóg jest wierny w swoich obietnicach i da im to, co obiecał, życie wieczne. Podziękuję Panu za wszystkich, którzy przekazali mi wiarę, powierzę Mu także wszystkich bliskich zmarłych, mogę wymienić ich imiona, którzy odeszli ufając Bogu.

• Czwartą cechą jedności wierzących jest to, że mają "jednego Pana", Jezusa, który jest Mistrzem i głową Kościoła. Co to wywołuje w moim sercu?

"Jedna wiara" odnosi się do podstawowych prawd, które odpowiadają nauczaniu apostołów (Dz 2:42) i są wyznawane i przyjmowane przez wszystkich wierzących. Przez chwilę przypomnę sobie Credo.

"Jeden chrzest" to sakrament, który jednoczy wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, łącząc ich z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Czy odczuwam w głębi serca pragnienie, by iść za Jezusem, przeżywać wiarę w sposób bardziej intensywny?

• Siódmą cechą jedności wierzących jest to, że mają "jednego Boga i Ojca". To wyrażenie odnosi się do Stwórcy, Boga Ojca, i Jego relacji do nas.
Powierzę Bogu wszystko to co jest dla mnie trudne. On jest dobrym Ojcem, który troszczy się o mnie.

Modlitwa końcowa: Pomodlę się wyznaniem wiary Juliusza Słowackiego, mogę też skorzystać z nagrania utworu

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Ojca naszego,
Przez któregom jest duch rodzony,
Twórczością i wolą udarowany,
Abym się objawił światłością.
Wierzę w Chrystusa Pana,
Słowo świata całego,
Który wszelką sprawę czyni,
Żywot ku Ojcu prowadzi,
A urodził się z Dziewicy
Przez natchnienie Ducha Świętego
Za śćmieniem się ludzkiej natury.
I rozpięty był na krzyżu;
Trzy dni przetrwał w łonie ziemi,
A po trzech dniach zmartwychwstał
I niesion jest z ciałem w obłoki,
Skąd przyjdzie rządzić Królestwo Boże.
Wierzę w Ducha Świętego,
Trzecią Świętej Trójcy osobę,
Nieśmiertelną i wszechmocną,
Z Ojca i Syna urodzoną,
Równą Ojcu i Synowi,
Przez którąm jest napełnion świętością.
Wierzę w święty Kościół powszechny,
I w najwyższego Ducha pasterstwo;
Wierzę w świętych Duchów związek,
Widzialnych i niewidzialnych —
Wierzę w świata przemienienie,
W ostateczne zmartwychwstanie
Ciała wszelkiego na ziemi.
W Królestwo Boże widzialnie
Przychodzące z przemienieniem
Natury naszej cielesnej,
Z przełamaniem grzechu wszelkiego —
Wierzę. I w żywot wieczny. — Amen.

przygotowała s. Maria Głowacka rscj

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA