Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Ikona: Maria Patyna, inspiracja Lúcio Américo de Oliveira; zdj. Maria Głowacka rscj

 

Mojżesz mówił do ludu: «Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj wypełniać». /Pwt 7, 6-11/


Przygotowanie modlitwy

• Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy. Umieść obraz w zasięgu Twojego wzroku.

• Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego,

• Na początku tego czasu modlitwy zwróć się do Jezusa: Jezu, daj mi lepiej poznać i zrozumieć Twoje Serce, które jest zawsze otwarte na świat. Oto słucham Twojego Słowa. Pragnę umocnić się i wzrastać w wierze. Pragnę stawać się Twoim Sercem dla wszystkich, których spotykam na mojej drodze życia.

• Powoli czytaj fragment Księgi Powtórzonego Prawa zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.


1. Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.

Od pierwszego do ostatniego wersetu Pismo Święte mówi nam o miłości Boga. Jego Słowo świadczy o Jego wierności i o Jego wielkim miłosierdziu. Dzięki łasce chrztu św. jestem osobą wybraną, szczególną Bożą własnością. Jezus ma Serce, które kocha do końca: współczuje, przebacza i przynosi ulgę, raduje się, modli i dzieli chleb z tymi, którzy są wykluczeni, ogłasza Królestwo Miłości, pokoju i radości dla wszystkich. Jego Serce leczy rany i uzdrawia. Jestem szczególną Jego własnością.

W jaki sposób mogę okazać Mu wdzięczność za tę łaskę?


2. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym.

To nie wielkość Izraela zaskarbiła mu pierwszeństwo Boga, wciąż jest ludem małym w porównaniu z wielkimi narodami ziemi. Jest to zastosowanie wielkiego prawa łaski, z jaką Bóg pochyla się nad słabymi i posługuje się nimi.

Jaki jest mój stosunek do tych, którzy są słabi, pozbawieni prawa głosu, wykluczani przez naszą obojętność i brak zainteresowania?

3. Pan was umiłował

Nasze sposoby działania są ograniczone i każdego dnia doświadczamy zarówno wielkich pragnień, jak i wielkiego ubóstwa. Czasami brakuje nam odwagi, konsekwencji, zapału. Jedynie Serce Jezusa, GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI jest źródłem pokoju, ufności, wiary, oparcia, wierności i odwagi w przebaczaniu. Kontemplując to Serce uczymy się przede wszystkim tego, by ze zranień, których w życiu doświadczamy wypływała miłość do tych, którzy je zadają mniej lub bardziej świadomie.

Jak praktycznie dzisiaj możemy spróbować przeżyć to doświadczenie Serca Jezusa?

Modlitwa końcowa

Mogę zwrócić się do Źródła Miłości fragmentem litanii przechowywanej w tradycji Zgromadzenia Najśw. Serca Jezusa:

O Jezu Pośredniku nasz, na każdym ołtarzu wstawiasz się do Ojca, za ludźmi braćmi Twymi.

Włącz nas w zamiary, uczucia i poczynania Serca Twego;

z Twoją modlitwą - zjednocz nas Jezu,
z Twym uwielbieniem - zjednocz nas Jezu,
z Twym dziękczynieniem - zjednocz nas Jezu,
z Twoją miłością - zjednocz nas Jezu,
z Twoją dobrocią - zjednocz nas Jezu,
z każdym Twoim zamiarem - zjednocz nas Jezu,
z każdym Twym życzeniem - zjednocz nas Jezu,

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA;

- ożywiaj nas swą miłością,
- oświecaj nas swą mądrością,
- podtrzymuj nas swą siłą,
- przebacz nam w swym miłosierdziu,
- miej cierpliwość z nami,
- rozporządzaj nami według swej woli,
- rozpalaj nas swą żarliwością,

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE W NAS, A PRZEZ NAS W ŚWIECIE CAŁYM!


przygotowała Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA