Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz yoloizi z Pixabay

 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy». /Mt 22, 34-40/


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.


Wyobraź sobie Jezusa na krzyżu, który za ciebie oddaje życie i siebie, kiedy coś dobrego uczyniłeś drugiemu człowiekowi.


Proś o łaskę bezinteresownej miłości do Boga i ludzi.


1. On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Te dwa przykazania są nierozłączne. Nie można kochać Boga całym sobą, nie kochając drugiego człowieka i nie można kochać drugiego człowieka , nie kochając Pana Boga.

Symbolem przykazania miłości Boga i bliźniego jest często krzyż, który symbolizuje miłość Boga do ludzi, wyrażoną poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Miłość bliźniego jest często symbolizowana przez serce, które reprezentuje miłość i troskę o innych. W kontekście dziesięciu przykazań, pierwsze trzy przykazania dotyczą naszej miłości do Boga, a ostatnie siedem uczą nas, jak kochać naszego bliźniego i siebie nawzajem.


2. Przykazanie miłości Boga i bliźniego ma wiele wniosków i implikacji dla naszego codziennego życia. Oto kilka z nich:

Miłość jest najważniejsza: Te dwa przykazania podkreślają, że miłość jest najważniejszym aspektem naszej wiary i naszego życia. Bez miłości, wszystkie nasze działania i praktyki religijne są puste. Czy dla mnie miłość liczy się najbardziej, w jaki sposób ją wyrażam w codziennym życiu ?

Wszyscy są naszymi bliźnimi: Przykazanie kochania naszego bliźniego jak siebie samego uczy nas, że wszyscy ludzie, niezależnie od rasy, religii czy pochodzenia, są naszymi bliźnimi i zasługują na naszą miłość i szacunek. Czy do każdego człowieka podchodzę z miłością i szacunkiem?

Miłość wymaga działania: Miłość nie jest tylko uczuciem, ale także działaniem. Kochanie Boga oznacza posłuszeństwo Jego przykazaniom, a kochanie naszego bliźniego oznacza troskę o niego i pomoc w potrzebie. Czy moja miłość do drugiego człowieka opiera się bardziej na słowach czy na czynach ?

Miłość przemienia: Gdy kochamy Boga i naszych bliźnich, nie tylko wpływamy na ich życie, ale także przemieniamy siebie. Miłość sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Czy pozwalam, by Bóg i drugi człowiek przemieniał moje życie?

Miłość łączy: Miłość do Boga i bliźniego łączy nas ze sobą i z Bogiem. Tworzy społeczność ludzi zjednoczonych przez miłość. Czy jestem osobą, która łączy innych czy dzieli ?

Biblia jest pełna miłości. Biblijne wersety o miłości, to coś więcej niż inspirujące cytaty — to wskazówki, dzięki którym staniesz się lepszą osobą, ulepszysz relacje z ludźmi i podążysz za Jezusem Chrystusem. Bóg nakazuje nam, byśmy okazywali miłosierdzie — czystą miłość Chrystusa — wszystkim ludziom. Bóg pragnie, żebyśmy kochali bliźnich, tak jak On nas kocha — bezinteresowną, życzliwą, wieczną miłością. Wybierz jeden z wymienionych cytatów i praktykuj go przez kilka dni.

Miłość jest cierpliwa, szlachetna, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała. /1 List do Koryntian 13:4/

„Miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. /1 List Jana 4:7–8/

„Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, lecz doskonała miłość odrzuca lęk”. /1 List Jana 4:18/

„ Nie miłujmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”. /1 List Jana 3:18/

„Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę …”. /Ew. Łukasza 6:35/

Jezus dał swoim uczniom nowe przykazanie, aby kochali się wzajemnie, jak On nas umiłował. To właśnie po miłości wzajemnej wszyscy poznają, że jesteśmy Jego uczniami.


przygotowała Maria Kloch rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA