Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by peyman toodari on Unsplash

 

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca /J 10, 11-18/


Obraz: pasterz, który wyprowadza owce z zagrody na pastwisko; pasterz idzie pierwszy i woła owce, które słysząc jego głos podążają za nim

Prośba o owoc: o poczucie bezpieczeństwa i pewność wewnętrzną, że idąc za głosem Jezusa dojdę do pełni życia, którą mi obiecuje


W dzisiejszej Ewangelii Jezus nakreśla dwa obrazy, które są metaforą relacji. Przyjrzyjmy się każdemu z nich, by w ich świetle rozpoznać zarówno siebie, jak i Boga


1. Dobry Pasterz

• zna swoje owce

Termin „znać kogoś”: w kontekście biblijnym, odnosi się do zażyłej, intymnej relacji między dwiema osobami. Znajomość w tym sensie wykracza poza powierzchowne spojrzenie, obejmując wzajemne zrozumienie, wsparcie, zaufanie oraz głęboką emocjonalną więź. Kiedy Jezus mówi, że zna swoje owce to znaczy nie tylko znajomość zewnętrznych aspektów naszego życia, ale przede wszystkim głębokie zrozumienie naszej istoty, naszych pragnień, najgłębszych uczuć i potrzeb duchowych. Jezus zna nasze prawdziwe „ja” – stworzone z miłością przez Boga, to jeszcze nieporanione przez grzech, które wyraża kim naprawdę jesteśmy pod powłoką codziennych ról i oczekiwań społecznych. I chce doprowadzić nas do niego ponownie, bo nasze dobro jest dla Niego najważniejsze. Pragnie uwolnić nas od wpływu negatywnych doświadczeń, ograniczeń czy błędnych przekonań, które mogą prowadzić do utraty naszej prawdziwej tożsamości. Słuchając Jego głosu, tak jak owce słuchają głosu swojego pasterza i idą za nim, wkraczamy na drogę odnalezienia wewnętrznej harmonii, piękna i spełnienia w relacji z Bogiem. Wymaga to od nas otwartości na zmiany, głębokiej refleksji a nade wszystko zaufania Jezusowi jako przewodnikowi. To proces, w którym krok po kroku odkrywamy i akceptujemy siebie, podążając za Jego naukami, by doświadczyć pełni życia, które jest zgodne z naszym wewnętrznym powołaniem i istotą.

• daje życie swoje za owce

Jezus tak bardzo pragnie byśmy żyli pełnią życia, że gotów jest oddać własne życie w naszej obronie. Używając analogii wilka, Jezus nie opisuje go jako bezpośredniego pożeracza owiec, lecz bardziej jako siłę, która rozprasza i porywa. To symboliczne odniesienie do diabła, który działając w podobny sposób, ma za zadanie nie tyle dosłownie zniszczyć, ile raczej wprowadzić zamęt, chaos i dezorientację, aby odwrócić naszą uwagę od prawdy, uśpić naszą czujność wobec duchowego aspektu życia i oddzielić nas od Boga.

Taki jest obraz Bożej miłości; tak kocha Bóg. I do takiej relacji ze Sobą nas zaprasza.


2. Najemnik

• nie zależy mu na owcach

W Biblii, najemnik jest często przedstawiany jako osoba, która podejmuje działania bez zaangażowania emocjonalnego lub osobistego zainteresowania drugą osobą. Jego relacje z innymi są oparte na korzyściach lub celach, które chce osiągnąć. Postawa najemnika charakteryzuje się ograniczoną lojalnością wobec innych. Może on łatwo porzucić relacje lub zobowiązania, gdy nie są one już dla niego korzystne lub opłacalne. Najemnik często unika odpowiedzialności za innych lub za skutki swoich działań. Może szukać wygodnych rozwiązań, które minimalizują jego zaangażowanie lub ryzyko. Relacje z najemnikiem często są pozbawione autentyczności, głębi i wzajemnego zrozumienia.

• jest w nas

Obraz najemnika, jako metafora ograniczonej formy miłości, rzuca światło na subtelne, lecz istotne aspekty naszych relacji z Bogiem, innymi ludźmi i samymi sobą. To spojrzenie na miłość opartą na oczekiwaniach i korzyściach własnych, której rezultatem często są zranienia i powierzchowność w relacjach.

W kontekście relacji z Bogiem, postawa najemnika pojawia się w modlitwie kierowanej do Niego jedynie w chwilach potrzeby czy zagrożenia. To modlitwa oparta na oczekiwaniu rozwiązania naszych problemów, zamiast głębszej relacji. Spodziewamy się zaspokojenia naszych pragnień, lecz brakuje nam gotowości do poświęceń czy trwania z Bogiem we wszystkich sferach i sytuacjach naszego życia. Ta powierzchowność w relacji z Bogiem często prowadzi do tymczasowej bliskości w trudnych chwilach, a następnie zapomnienia o Nim w czasach pomyślności.

W kontaktach międzyludzkich, postawa najemnika uwidacznia się w sytuacjach, gdy nawiązywane relacje są podporządkowane naszym przyjemnościom. To podejście, chociaż z pozoru może przynieść krótkotrwałe korzyści, w efekcie prowadzi do utraty kontaktu i do samotności. Skupienie się na zaspokajaniu własnych pragnień czy oczekiwaniach bez głębszego zrozumienia i szacunku dla drugiej osoby sprawia, że relacje stają się kruche i podatne na zranienia.

Takie podejście w relacji z samym sobą może prowadzić z kolei do utraty autentyczności i sensu życia, gdy skoncentrowani jesteśmy jedynie na zewnętrznych sukcesach czy porażkach, a nie na rozeznaniu i realizacji tego, co pozwoli nam żyć pełnią naszych darów i pragnień.


Co wam te obrazy mówią o miłości/relacji Boga względem was i o waszej miłości/relacji do Niego, innych ludzi i siebie samych? W czym się odnajdujecie? W czym chcielibyście wzrastać a co zmienić?

Zaproście Chrystusa, by w was umacniał podjęte decyzje i dobre pragnienia, jakie się zrodzą na tej modlitwie. Na koniec odmówcie Ojcze nasz …


przygotowała Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA