Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz Patricia Hevia rscj - źródło: rscjinternational.orgI Czytanie: «Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać». (Oz 11, 1. 3-4. 8c-9)

II Czytanie: Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich – zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga. (Ef 3, 8-12. 14-19)

Ewangelia: Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili». (J 19, 31-37)


Modlitwa o czystość intencji: aby wszystkie moje zamiary i decyzje były skierowane ku chwale Boga.

Wyobraź sobie scenę ukrzyżowania Jezusa; Golgota, śmierć Pana, rozchodzący się tłum, przy krzyżu cierpiący najbliżsi i brutalny gest przebicia Serca Jezusa, z którego wypływa Krew i woda.

Prośba o owoc: o łaskę, kontemplacji i wypływającej z niej pragnienia, aby moje serce, stawało się podobne do Serca Jezusa.


Zachęcam by ta modlitwa była kontemplacją, trwaniem wobec tajemnicy miłości Boga niż rozważaniem tych pięknych treści dzisiejszej Liturgii Słowa. Niech te obrazy i treści raczej przenikną nasze serce i umysł niż będą przedmiotem rozumowych poszukiwań. Dajmy się pociągnąć przez piękno Serca Boga, dajmy się Mu pochwycić i prowadzić.


1. jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda

Ten brutalny gest żołnierza staje się w Bożej logice i działaniu gestem otwarcia Serca, otwarcia wejścia do Serca Boga. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego. Prorok Ozeasz zapisał słowa Boga: schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Czyż to otwarcie bramy Serca i wylanie z Niego Krwi i Wody, by nakarmić i napoić człowieka spragnionego miłości, nie jest właśnie pochyleniem się nad głodnym Bożym dzieckiem?

Bóg kontempluje biedę swojego stworzenia: Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności – Bóg poruszony do głębi. Serce Boga rozpala się i drży. Taka jest miłość Boga: mocna, zdolna wstrząsnąć fundamentami Osoby, czuła, uruchamiająca do działania, rozpalająca do samej głębi.

Pozwól się tej Miłości przenikać, poruszać, pozwól jej działać w tobie.


2. aby się wypełniło Pismo

Gest przebicia Serca Jezusa, jest decyzją człowieka i brutalnym gestem samym w sobie, ale Bóg potrafi nawet takie rzeczywistości, takie wydarzenia wpisać w swój odwieczny plan i wykorzystać do objawienia swoich odwiecznych zamiarów pełnych miłości, by wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy (…) wszystko po to byśmy mogli poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga.

To nie Ojciec kieruje ręką żołnierza, ale Ojciec wszystkie, nawet najtrudniejsze, najbardziej bezsensowne, najbrutalniejsze doświadczenia i wydarzenia wykorzysta, przemieni w przestrzeń ukazywania swojej bliskości, swojego otwarcia, swojej troski.

Uczmy się takiego spojrzenia na wszystko, co dokonuje się w naszym życiu i w świecie.


3. «Będą patrzeć na Tego, którego przebili»”.

Potrzebujemy patrzeć nie tylko na przebite Serce Jezusa na Krzyżu, to oczywiście jest ważne i też potrzebne, ale myślę, że znacznie łatwiejsze niż kontemplowanie Serca Boga przebitego w Jego dzieciach.

Współczesne rany przebitego Serca Boga to:

• cierpienie niewinnych w „wojnie światowej w kawałkach” (Franciszek), Ukraina i Gaza to najgłośniejsze, ale nie jedyne miejsca;

• głód i bezbronność najsłabszych;

• brak poszanowania godności Dzieci Boga;

• porozdzierane rodziny;

• podeptane powołania: kapłańskie, zakonne, małżeńskie;

• różne formy bezdomności;

• egoistyczne i konsumpcyjne eksploatowanie bogactwa Ziemi,

by wymienić przynajmniej te najbardziej widoczne i oczywiste.

Jesteśmy zaproszeni, by „Wejść do Serca Boga” i z tej perspektywy kontemplować przebicie Serca Jezusa. Tylko z tej perspektywy możemy widzieć właściwie, widzieć z perspektywy miłości. Zobacz, jakie przebicie Bożego Serca dostrzegasz w twoim życiu i wokół ciebie. A potem wsłuchaj się w bicie Serca Jezusa, by wiedzieć, jak „wyjść do świata z miłością”.

Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu, niech On nas uczy i uzdalnia do opatrywania ran Serca Boga, ran Jego dzieci.


Renata Ryszkowska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA